الجبر

تدریس الجبر به گونه آنلاین

اساسات

1
عملیه چهار گانه
2
جذالمربع

توان

1
قانون ضرب

عملیات اساسی بالای پولنیوم های الجبری

مطابقت ها

افاده های کسری الجبری

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review