حقوق بشر دوستانه بین المللی

این کورس آموزشی به صورت ریگان و به منظور ترویج حقوق بشر دوستانه بین المللی ترتیب و تنظیم گردیده و مواد تدریسی این کورس آموزشی از منابع معتبر گرفته و جمع آوری شده است.

جنگ ها باید حدودی داشته باشند و باید احترام شوند تا حیات و وقار بشر محفوظ باشد.

                                                                              پیتر مارر                                                                                                                                

حقوق بین المللی بشر دوستانه چیست؟

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review